Filar 1
64,9 mln
FILAR I - ŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych
KONTAKT:
Fundusz Górnośląski S.A.

+48 32 723 31 16
zso@fgsa.pl

więcej rozwiń

Wsparcie personelu medycznego

Województwo dostrzega i stara się odpowiadać na najbardziej palące problemy swoich mieszkańców. W chwili, gdy cały świat walczy z epidemią oraz kryzysem ekonomicznym, konieczne są i podobne działania w regionie. Oprócz pakietu da gospodarki, czyli niezwykle ważnego wsparcia przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego nie zapomina o innych grupach.

W pierwszej kolejności konieczne wsparcie musi być przekazane do podmiotów leczniczych. Służby i pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także wolontariusze zaangażowani w bezpośrednią pomoc otrzymają wsparcie w postaci zwiększonego dostępu do środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowego użytku oraz innych materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

Pomoc kierowana jest do wskazanych placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, które zostaną zaopatrzone przede wszystkim w maski, gogle, przyłbice, okulary i kombinezony ochronne, fartuchy, czepki, obuwie ochronne, rękawiczki itp.

Wsparcie ze strony Województwa będzie przekazywane za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego S.A., który dysponując środkami w wysokości 64,9 mln złotych, już rozpoczął realizację powierzonych zadań.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Filar 2
13,1 mln
FILAR II - ŚLĄSKIE POMAGA
Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
KONTAKT:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

+48 32 730 68 69
jjeleniewska@rops-katowice.pl

więcej rozwiń

Zarząd Województwa Śląskiego dostrzegł zagrożenia związane z epidemią COVID – 19 i postanowił zaangażować się w opanowanie sytuacji w placówkach opieki całodobowej, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Trudna sytuacja mieszkańców tych placówek wymaga szybkich i zdecydowanych działań, które pozwolą na uniknięcie zakażeń i ich negatywnych skutków.

Domy pomocy musiały jak najszybciej uzyskać wsparcie, dlatego też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 specjalnie wygospodarowane zostały środki finansowe pozwalające na realizację projektu o wartości ponad 13,1 mln złotych.

Przedsięwzięcie umożliwi wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych z terenu całego województwa śląskiego poprzez odpowiednie zabezpieczenie kadry pracowników tych instytucji, którzy dbają o zdrowie i życie podopiecznych placówek.

Placówki zostaną dofinansowane, co pozwoli na wsparcie służb medycznych przez co wszyscy – zarówno mieszkańcy, jak i kadra placówek - w czasie zagrożenia epidemicznego będą czuli się bezpieczniej.

W ramach projektu nastąpi zatrudnienie nowych pracowników - specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, a także zakup środków higieny i ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy), ale również doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 (tj. śluzy, izolatki, łóżka, koncentratory tlenu).

Nie należy jednak zapominać, że czas walki z zagrożeniem to również szereg negatywnych emocji pojawiających się wśród osób narażonych na zachorowanie. Dlatego też w ramach przedsięwzięcia zorganizowana została pomoc interwencyjno-psychologiczna dla seniorów z województwa śląskiego, uruchomiona w ramach akcji „SENIOR-fon”.


Śląski Telefon dla Seniora, SENIOR-fon

32 506 56 40

PORADNICTWO, INTERWENCJA, KOORDYNACJA POMOCY,
ROZMOWA WSPIERAJĄCA, POMOC PSYCHOLOGICZNA


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Filar 3
3,8 mln
FILAR III
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

+48 32 77 40 125
efs@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych w utrzymaniu utworzonych miejsc pracy

Trudna sytuacja wywołana epidemią i kryzysem ekonomicznym jest powodem wielu problemów z utrzymaniem miejsc pracy i kondycją finansową samych przedsiębiorstw. Tym bardziej dotkliwa jest ta sytuacja dla przedsiębiorstw społecznych, które tracąc klientów tracą również miejsca pracy.

Nie chcąc dopuścić, aby wysiłek włożony wcześniej w utworzenie miejsc pracy oraz w przygotowanie osób do zatrudnienia, został szybko zaprzepaszczony, Województwo Śląskie widzi konieczność dodatkowego wsparcia sektora ekonomii społecznej. Stąd dodatkowe 3,8 mln złotych na wsparcie podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Pomoc zostanie przekazana działającym w naszym regionie Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej jako zwiększenie przyznanego wcześniej dofinansowania. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego posłużą m.in. na zakup produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki oraz na zamówienia dla pracowników służby zdrowia usług cateringowych świadczonych przez te podmioty.

Ponadto zaproponowane będą elastyczne rozwiązania na czas kryzysu np. wydłużenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny