Filar 1
101,94 mln
FILAR I - ŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych
KONTAKT:
Fundusz Górnośląski S.A.

+48 32 723 31 16
zso@fgsa.pl

więcej rozwiń

Wsparcie personelu medycznego

Województwo dostrzega i stara się odpowiadać na najbardziej palące problemy swoich mieszkańców. W chwili, gdy cały świat walczy z epidemią oraz kryzysem ekonomicznym, konieczne są podobne działania w regionie. Oprócz pakietu dla gospodarki, czyli niezwykle ważnego wsparcia przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego nie zapomina o innych grupach.

W pierwszej kolejności wsparcie musi być przekazywane do podmiotów leczniczych. Placówki sektora ochrony zdrowia, których pracownicy zaangażowani są bezpośrednio w udzielanie pomocy pacjentom z podejrzeniem i rozpoznaniem COVID-19, otrzymują wsparcie w postaci zwiększonego dostępu do środków ochrony osobistej, niezbędnych do przeciwdziałania epidemii.

Pomoc skierowano do 38 placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, które w związku z sytuacją epidemiczną udzielają specjalistycznych świadczeń medycznych, kluczowych z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19.

Szpitale i stacje pogotowia ratunkowego zaopatrywano w niezbędne środki ochrony osobistej takie jak maski, kombinezony, fartuchy ochronne, gogle, przyłbice, okulary, czepki, obuwie ochronne, rękawiczki itp.

Wsparcie ze strony Województwa przekazywane za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego S.A. wyniosło 101,9 mln złotych, z czego ponad 86,9 mln złotych stanowi dofinansowanie UE.

Zakończono realizację projektu.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Filar 2
62,62 mln
FILAR II
Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
KONTAKT:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

+48 32 730 68 68
rops@rops-katowice.pl

więcej rozwiń

Śląskie Pomaga

Zarząd Województwa Śląskiego dostrzegł zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i postanowił zaangażować się w opanowanie sytuacji w placówkach opieki całodobowej, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Trudna sytuacja mieszkańców tych placówek wymaga szybkich i zdecydowanych działań, które pozwolą na uniknięcie zakażeń i ich negatywnych skutków.

Placówki świadczące opiekę długoterminową oczekiwały pilnego wsparcia, dlatego też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wygospodarowane zostały środki finansowe na realizację projektu „Śląskie Pomaga” o wartości ponad 30,1 mln złotych.

Przedsięwzięcie umożliwiło wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych z terenu całego województwa śląskiego.

W ramach projektu Partnerzy otrzymali wsparcie finansowe na zatrudnienie nowych realizatorów usług opiekuńczych i zdrowotnych, zakup środków ochrony indywidualnej dla ich pracowników oraz sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania SARS-COV-2.

W okresie od kwietnia do września 2020 roku pracownicy ROPS prowadzili obsługę infolinii SENIOR-FON, której celem było wsparcie psychologiczno - interwencyjne seniorów, którzy mierzyli się z szeregiem trudności związanych z pandemią.

Realizowane było również zadanie w postaci prowadzenia miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców / kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wsparcie w ramach projektu umożliwiło wypłatę wynagrodzeń pracownikom Domów Pomocy Społecznej zaangażowanym w realizację zadania walki z COVID-19 tj. stanowiska pracy bezpośrednio związane z mieszkańcem w okresie I - VI 2021 r.

Środki na realizację projektu pochodziły z Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość środków rozliczonych i sprawozdanych końcowym wnioskiem o płatność wyniosła łącznie: 28 866 295,87 zł.

Zakończono realizację projektu.


Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii i potrzebą zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, a jednocześnie mając na uwadze konieczność wspierania również dotkniętego tymi skutkami sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaplanował zakup środków ochrony osobistej od Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w celu nieodpłatnego przekazania ich do instytucji pomocowych i świadczących usługi społeczne. Środki ochrony w postaci pakietów ochronnych zawierających: kombinezon ochronny z kapturem, zestaw rękawic ochronnych, ochraniaczy na buty oraz maseczki na twarz.

Produkty dostarczane przez PES były przekazywane instytucjom z obszaru województwa śląskiego, które nie otrzymały takiego wsparcia w ramach innych projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 lub też wsparcie to ma inny rodzajowo zakres.

Efektem zadania było przygotowanie 1000 kompletów środków ochrony osobistej o wartości 46 740,00 zł i nieodpłatne przekazanie ich w listopadzie 2020 r. do 9 hospicjów z terenu województwa śląskiego.

Środki na dodatkowe zadanie w wysokości 50 000,00 zł pochodziły z Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakończono realizację projektu.


Śląskie kadry DPS vs COVID-19

Dotychczasowe doświadczenia z czasu pandemii wskazują jednoznacznie na domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo lecznicze i placówki opieki całodobowej jako miejsca wymagające szczególnej interwencji i uwagi w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych. Samorząd Województwa Śląskiego zaproponował dodatkowy element wsparcia, który uzupełni dotychczasową pomoc dla sektora.

Bezpośrednie wsparcie personelu domów pomocy społecznej miało na celu zapewnienie właściwej opieki nad ich pensjonariuszami poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym celu uruchomione zostały środki na projekt grantowy. Pomoc w postaci grantu, o jaki mogły wnioskować podmioty prowadzące DPS w regionie, miała zabezpieczyć środki na zapewnienie dodatkowych osób oraz na wynagrodzenia obecnie zatrudnionego personelu, który był obciążony dodatkową pracą i ryzykiem. Do końca 2020 r. wsparcie w wysokości 25 993 314,91 zł otrzymały 103 domy pomocy społecznej (kwota środków ostatecznie wydatkowanych i rozliczonych przez DPS wyniosła 24 151 740,12 zł).

W ramach projektu zostały uruchomione miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców/ kandydatów na mieszkańców DPS, w których w trakcie dwutygodniowego pobytu osoby te były trzykrotnie testowane na obecność COVID-19, co minimalizowało ryzyko „zawleczenia” wirusa do DPS przez jego mieszkańców.  W okresie realizacji projektu, tj. lipiec-grudzień 2020 r. z pobytu skorzystało 127 osób oraz wykonano 394 testy na obecność koronawirusa. Wartość zleconej usługi wyniosła 1 243 600,96 zł.

Wartość środków rozliczonych i sprawozdanych Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii w kwietniu 2021 r. końcowym wnioskiem o płatność wyniosła łącznie: 25 395 341,08 zł.

Środki na realizację projektu w wysokości 29 399 649,40 zł pochodziły z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Wiedza Edukacja Rozwój i zostały przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakończono realizację projektu.


Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

W ramach projektu realizowane były dodatkowe zadania dedykowane przeciwdziałaniu COVID-19. Skierowane do domów pomocy społecznej, w których wystąpiły przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2, schronisk dla bezdomnych oraz schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podmioty te mogły ubiegać się o przeprowadzenie bezpłatnej dezynfekcji/dekontaminacji na terenie całej placówki.

Drugie zadanie, które realizowane było w ramach projektu to pobieranie wymazów i wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem (badanie RT – PCR na obecność COVID 19). Grupą docelową projektu byli pracownicy systemu pomocy i integracji społecznej, z wyłączeniem pracowników instytucji, którzy w tożsamym czasie testowani byli przy wykorzystaniu innych środków publicznych, w szczególności środków pochodzących z budżetu państwa.

Wnioskodawcą mogły być następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
•    powiatowe centra pomocy rodzinie,
•    ośrodki pomocy społecznej,
•    domy pomocy społecznej,
•    ośrodki wsparcia (ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy),
•    ośrodki interwencji kryzysowej / placówki specjalistycznego poradnictwa.

W 2022 i 2023 roku realizowane było zadanie w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegające na organizacji turnusów usprawniających dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego którzy przebyli COVID-19.

W ramach niniejszego wsparcia uczestnicy turnusów mieli zapewnione usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjno-usprawniające, wsparcie psychologa i terapeuty zajęciowego oraz odpowiednie warunki bytowe (nocleg i wyżywienie), a także testowanie na COVID-19. Z dwutygodniowych turnusów usprawniających skorzystało łącznie 150 mieszkańców DPS-ów.

Wartość środków przeznaczonych na zadania wyniosła łącznie 2 792 298,26 zł.

Środki w wysokości 3 000 000,00 zł pochodziły z Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakończone zostały zadania dedykowane przeciwdziałaniu COVID-19, które realizowano w ramach projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.


Filar 3
4,14 mln
FILAR III
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

+48 32 77 40 125
efs@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych w utrzymaniu utworzonych miejsc pracy

Trudna sytuacja wywołana epidemią i kryzysem ekonomicznym jest powodem wielu problemów z utrzymaniem miejsc pracy i kondycją finansową samych przedsiębiorstw. Tym bardziej dotkliwa jest ta sytuacja dla przedsiębiorstw społecznych, które tracąc klientów tracą również miejsca pracy.

Nie chcąc dopuścić, aby wysiłek włożony wcześniej w utworzenie miejsc pracy oraz w przygotowanie osób do zatrudnienia, został szybko zaprzepaszczony, Województwo Śląskie widzi konieczność dodatkowego wsparcia sektora ekonomii społecznej. Stąd dodatkowe 4,1 mln złotych na wsparcie podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Pomoc skierowano do działających w naszym regionie Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej jako zwiększenie przyznanego wcześniej dofinansowania. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego posłużyły m.in. na zakup produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki oraz na zamówienia dla pracowników służby zdrowia usług cateringowych świadczonych przez te podmioty.

Ponadto zaproponowano elastyczne rozwiązania na czas kryzysu np. wydłużenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny