Filar 1
64,9 mln
FILAR I - ŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych
KONTAKT:
Fundusz Górnośląski S.A.

+48 32 723 31 16
zso@fgsa.pl

więcej rozwiń

Wsparcie personelu medycznego

Województwo dostrzega i stara się odpowiadać na najbardziej palące problemy swoich mieszkańców. W chwili, gdy cały świat walczy z epidemią oraz kryzysem ekonomicznym, konieczne są i podobne działania w regionie. Oprócz pakietu da gospodarki, czyli niezwykle ważnego wsparcia przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego nie zapomina o innych grupach.

W pierwszej kolejności konieczne wsparcie musi być przekazane do podmiotów leczniczych. Służby i pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także wolontariusze zaangażowani w bezpośrednią pomoc otrzymają wsparcie w postaci zwiększonego dostępu do środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowego użytku oraz innych materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

Pomoc kierowana jest do wskazanych placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, które zostaną zaopatrzone przede wszystkim w maski, gogle, przyłbice, okulary i kombinezony ochronne, fartuchy, czepki, obuwie ochronne, rękawiczki itp.

Wsparcie ze strony Województwa będzie przekazywane za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego S.A., który dysponując środkami w wysokości 64,9 mln złotych, już rozpoczął realizację powierzonych zadań.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Filar 2
43,7 mln
FILAR II
Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
KONTAKT:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

+48 32 730 68 69
jjeleniewska@rops-katowice.pl

więcej rozwiń

Śląskie Pomaga

Zarząd Województwa Śląskiego dostrzegł zagrożenia związane z epidemią COVID – 19 i postanowił zaangażować się w opanowanie sytuacji w placówkach opieki całodobowej, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Trudna sytuacja mieszkańców tych placówek wymaga szybkich i zdecydowanych działań, które pozwolą na uniknięcie zakażeń i ich negatywnych skutków.

Domy pomocy musiały jak najszybciej uzyskać wsparcie, dlatego też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 specjalnie wygospodarowane zostały środki finansowe pozwalające na realizację projektu o wartości ponad 13,1 mln złotych.

Przedsięwzięcie umożliwi wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych z terenu całego województwa śląskiego poprzez odpowiednie zabezpieczenie kadry pracowników tych instytucji, którzy dbają o zdrowie i życie podopiecznych placówek.

Placówki zostaną dofinansowane, co pozwoli na wsparcie służb medycznych przez co wszyscy – zarówno mieszkańcy, jak i kadra placówek - w czasie zagrożenia epidemicznego będą czuli się bezpieczniej.

W ramach projektu nastąpi zatrudnienie nowych pracowników - specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, a także zakup środków higieny i ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy), ale również doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 (tj. śluzy, izolatki, łóżka, koncentratory tlenu).


Środki na realizację projektu pochodzą z Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Śląskie kadry DPS vs COVID-19

Dotychczasowe doświadczenia z czasu pandemii wskazują jednoznacznie na domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo lecznicze i placówki opieki całodobowej jako miejsca wymagające szczególnej interwencji i uwagi w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych. Samorząd Województwa Śląskiego zaproponował dodatkowy element wsparcia, który uzupełni dotychczasową pomoc dla sektora.

Bezpośrednie wsparcie personelu domów pomocy społecznej ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad ich pensjonariuszami poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym celu uruchomione zostały środki na projekt grantowy. Pomoc w postaci grantu, o jaki będzie mógł zawnioskować każdy z podmiotów prowadzących DPS w regionie, ma zabezpieczyć środki na zapewnienie dodatkowych osób oraz na wynagrodzenia obecnie zatrudnionego personelu, od wielu tygodni obciążonego dodatkową pracą i ryzykiem.

W ramach projektu uruchomione zostaną również miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców/ kandydatów na mieszkańców DPS, w których w trakcie dwutygodniowego pobytu osoby te będą trzykrotnie testowane na obecność COVID-19, co ma minimalizować ryzyko „zawleczenia” wirusa do DPS przez jego mieszkańców.

Środki na realizację projektu w wysokości 29 399 649,40 zł pochodzą z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Wiedza Edukacja Rozwój i zostały przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

W ramach projektu realizowane są dodatkowe zadania dedykowane przeciwdziałaniu COVID-19. Pierwsze skierowane jest do domów pomocy społecznej w których wystąpiły przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2, schronisk dla bezdomnych oraz schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podmioty te mogą ubiegać się o przeprowadzenie bezpłatnej dezynfekcji/ dekontaminacji na terenie całej placówki.

Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest pobieranie wymazów i wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem (badanie RT – PCR na obecność COVID 19). Grupą docelową są pracownicy systemu pomocy i integracji społecznej, z wyłączeniem pracowników instytucji, którzy w tożsamym czasie są testowani przy wykorzystaniu innych środków publicznych, w szczególności środków pochodzących z budżetu państwa.

Wnioskodawcą mogą być następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
•    powiatowe centra pomocy rodzinie,
•    ośrodki pomocy społecznej,
•    domy pomocy społecznej,
•    ośrodki wsparcia (ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy),
•    ośrodki interwencji kryzysowej / placówki specjalistycznego poradnictwa.


Środki w wysokości 1 145 400,00 zł pochodzą z Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Filar 3
3,8 mln
FILAR III
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

+48 32 77 40 125
efs@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych w utrzymaniu utworzonych miejsc pracy

Trudna sytuacja wywołana epidemią i kryzysem ekonomicznym jest powodem wielu problemów z utrzymaniem miejsc pracy i kondycją finansową samych przedsiębiorstw. Tym bardziej dotkliwa jest ta sytuacja dla przedsiębiorstw społecznych, które tracąc klientów tracą również miejsca pracy.

Nie chcąc dopuścić, aby wysiłek włożony wcześniej w utworzenie miejsc pracy oraz w przygotowanie osób do zatrudnienia, został szybko zaprzepaszczony, Województwo Śląskie widzi konieczność dodatkowego wsparcia sektora ekonomii społecznej. Stąd dodatkowe 3,8 mln złotych na wsparcie podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Pomoc zostanie przekazana działającym w naszym regionie Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej jako zwiększenie przyznanego wcześniej dofinansowania. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego posłużą m.in. na zakup produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki oraz na zamówienia dla pracowników służby zdrowia usług cateringowych świadczonych przez te podmioty.

Ponadto zaproponowane będą elastyczne rozwiązania na czas kryzysu np. wydłużenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych.


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny