Podsumowanie zakończonych projektów w ramach filaru II

Starszy mężczyzna oraz starsza kobieta siedzący na ławce nad brzegiem jeziora. W tle widać zieloną przyrodę oraz kamienie. fot. pixabay.com
„Śląski Pakiet dla Mieszkańca”- podsumowanie zakończonych projektów w ramach filaru II
W ramach II filaru zakończona została realizacja projektów:
  • „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”;
  • „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”;
  • „Śląskie Pomaga”.

W ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” efektem zadania związanego z działaniami dotyczącymi COVID-19 było przygotowanie 1000 kompletów środków ochrony osobistej o wartości 46 740,00 zł i nieodpłatne przekazanie ich w listopadzie 2020 r. do 9 hospicjów z terenu województwa śląskiego.

W ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs COVID-19" zrealizowane zostały 2 zadania:

  • Wypłata grantów dla Domów Pomocy Społecznej – do końca 2020 r. wsparcie w wysokości 25 993 314,91 otrzymały 103 domy pomocy społecznej (kwota środków ostatecznie wydatkowanych i rozliczonych przez DPS wyniosła 24 151 740,12 zł).
  • Prowadzenie miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców DPS – w okresie realizacji projektu, tj. lipiec-grudzień 2020 r. z pobytu skorzystało 127 osób oraz wykonano 394 testy na obecność koronawirusa. Wartość zleconej usługi wyniosła 1 243 600,96 zł.

Wartość środków rozliczonych i sprawozdanych Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii w kwietniu 2021 r. końcowym wnioskiem o płatność wyniosła łącznie: 25 395 341,08 zł.

W ramach projektu „Śląskie Pomaga" pomoc skierowana została do podmiotów prowadzących na terenie województwa śląskiego:

  • domy pomocy społecznej;
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym;
  • zakłady opiekuńczo–lecznicze i zakłady opiekuńczo–pielęgnacyjne.
Wartość projektu to 30 174 788,53 zł, wsparciem objęto 183 podmioty oraz 243 placówki. Aktualnie trwa proces rozliczania i sprawozdania środków końcowym wnioskiem o płatność.